Algemene voorwaarden Juffrouw Rood

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen Juffrouw Rood en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Partijen
1. Juffrouw Rood, handelsnaam van 7Steps B.V. Ingeschreven bij KvK met nummer 72798122
2. Opdrachtnemer, bedrijf wat de dienst/product afneemt

Kwaliteit
1. Juffrouw Rood verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

Geheimhouding
2. Juffrouw Rood en de afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

Concepttekst en herziening
3. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en herzieningen na overleg met de afnemer.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.
5. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Juffrouw Rood niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
6. Ingeval van overmacht bij Juffrouw Rood zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de tekstschrijvers opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van Juffrouw Rood het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Offerte en offertekosten
7. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Juffrouw Rood en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.
8. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van de leverancier en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging
9. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:
• het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk
• in hoeverre medewerking van de afnemer vereist is, wat zijn inbreng is
• welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn
wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd
• in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekenbevoegd is
• de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal of andere informatiedrager) en het gewenste bestandsformaat
de uiterste aanlever termijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst
• Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: research, conceptontwikkeling, eindredactie, administratieve ondersteuning, waaronder typewerk, correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden, verzorging van illustraties en/of fotografie, vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking, traffic, vertalingen, pretesten.

Kostensoorten
10. n de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Vrijwaring
11. De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Juffrouw Rood tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Juffrouw Rood.

Aansprakelijkheid
12. Juffrouw Rood aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Voor het geval wordt geoordeeld dat Juffrouw Rood geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Juffrouw Rood jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten
13. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Juffrouw Rood.
14. Als leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent Juffrouw Rood bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juffrouw Rood. Juffrouw Rood kan voor de toestemming een vergoeding vragen.
15. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in voorgaand artikel behoudt de leverancier zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
16. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Juffrouw Rood brengen en de leverancier moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Juffrouw Rood kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
17. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de leverancier krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
18. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de afnemer bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.
19. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt onder meer beschouwd: . hergebruik van zijn werk zonder toestemming;. publicatie in enig ander medium dan overeengekomen; · aantasting van zijn werk;· publicatie zonder naamsvermelding.
20. Bovenstaande bepalingen hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling
21. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de leverancier betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum.
22. De leverancier kan het factuurbedrag verhogen met 2% kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen dertig dagen kan in dat geval de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig.
23. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen
24. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.

Menu